wróć do strony głównej

Konkurs jubileuszowy

z okazji 50-lecia firmy

"50 inwestycji na 50-lecie Budimeksu"
Ogólnopolski konkurs fotograficzny.
Zrób zdjęcie jednej z wymienionych inwestycji
autorstwa firmy Budimex i wygraj
jedną z czterech cyfrowych lustrzanek, a co miesiąc

vouchery o wartości 250 zł na sprzęt elektroniczny!

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

lista obiektów konkursowych →   lista finalistów →

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Jury

Cezary Mączka
Cezary Mączka

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi od grudnia 2015 r. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Zdobył również dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002). Posiada wieloletnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach menedżerskich w dużych spółkach.

Adam Nurkiewicz
Adam Nurkiewicz

Fotograf Artysta uznany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Regularnie współpracuje ze światowymi agencjami fotograficznymi: amerykańską Getty Images oraz francuską Agence France Presse. Fotografował sport na letnich i zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz relacjonował Igrzyska Paraolimpijskie jako oficjalny fotograf Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Prowadzi zajęcia z fotografii w Związku Polskich Artystów Fotografików, ambasador marki Nikon.

Jarosław Babraj
Jarosław Babraj

Brand Director magazynu Stuff w Polsce, maniak mobilnej fotografii, w szczególności wszelakiego rodzaju selfie, z których zrobił znak rozpoznawczy swoich Instastories. Swoje fotograficzne zapędy uskutecznia najczęściej na Istagramie i Snapchacie. Uwielbia podróże, modę i wszelakiego rodzaju gadżety technologiczne, którymi otacza się z każdej strony, kupując je równie często, jak buty. @dexterek

Regulamin Konkursu “50 lat Budimeksu”

§ 1. Postanowienia Ogólne

1.    Organizatorem konkursu pt. „50 lat Budimeksu” zwanego dalej Konkursem jest ArskomGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-577) przy Al. Niepodległości 118 lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000433320, NIP: 521-36-36-776, REGON: 146295261, zwana dalej „Organizatorem”. Dla doręczeń korespondencji wyznacza się adres Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.
2.    Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Celem Konkursu jest rozpowszechnienie świadomościo marce Budimex, realizacji jej inwestycji oraz jubileuszu istnienia.
4.    Konkurs prowadzony jest w dniach określonych niniejszym regulaminem na stronie www pod adresem  www.50pracbudimexu.pl
5.    Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania oraz adres dla korespondencji w Polsce.
6.    Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Udział w konkursie oznacza automatyczną akceptację Regulaminu.
7.    Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na stronie www.50pracbudimexu.plwe własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
8.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, pracownicy Grupy Budimex bezpośrednio związani z obsługą i organizacją niniejszego konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami przy organizacji Konkursu w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
9.    W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
10.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).

§ 2. Przebieg konkursu

1.    Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oraz przesłaniu przez formularz dostępny na stronie www.50pracbudimexu.plzdjęcia przedstawiającego jedną z realizacji wykonanych przez Grupę Budimex, których lista została opublikowana na stronie Konkursu.  Zdjęcia mogą należeć do jednej z trzech kategorii tematycznych:, zdjęcia dzienne obiektów, zdjęcia nocne obiektów, zdjęcie typu selfie. Wymogiem koniecznym zdjęcia typu „selfie” jest uwzględnieniena zdjęciu jednej z inwestycji opisanych naliście 50 inwestycji Budimex opublikowanej na stornie Konkursu.
2.    Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia będącego pracą konkursową we wskazanym terminie od 1.04.2018. do 31.10.2018 do godz. 23:59 - całość trwania konkursu; wyznacza się dodatkowo etapy miesięczne, które trwają odpowiednio:
b) etap kwietniowy: 1-30.04.2018r.
c) etap majowy: 1-31.05. 2018r.
d) etap czerwcowy: 1- 30.06.2018r.
e) etap lipcowy: 1-31.07.2018r.
f) etap sierpniowy: 1-31.08.2018r.
g) etap wrześniowy: 1-30.09.2018r.
h) etap październikowy: 1-31.10.2018 r.

3.    Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i je akceptuje. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby obioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz ogłoszenia imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu na stronie www Konkursu.
4.    Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez automatyczne systemy przetwarzające przyjmowanie Zgłoszeń.
5.    Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych.
6.    Zadaniem uczestnika konkursu jest sfotografowanie jednego z listy 50 obiektów, wybudowanego przez Budimex.
7.    Lista obiektów konkursowych dostępna jest na www.50pracbudimexu.pl
8.    Nadesłane przez uczestnika zdjęcie powinno spełniać następujące parametry techniczne: powinno być nie mniejsze niż 1MB, 1200x1000px.
9.    Zdjęcie powinno być wykonane taką techniką, aby jednoznacznie można stwierdzić jaki obiekt jest na zdjęciu. Jeżeli zbliżenie detalu, obiektu, nie pozwala jednoznacznie zidentyfikować obiektu, konieczne jest przesłanie wraz z pracą konkursową zdjęcia „uzupełniającego” dodatkowe zdjęcie powinno ukazywać szerszy kadr, który potwierdzałby że zgłoszone zdjęcie konkursowe zostało wykonane na jednej z 50 inwestycji Budimeksu.
10.    Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
11.    Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
12.    W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.
13.    Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców Konkursu.
 
§ 3. Prawa własności intelektualnej do Prac

1)    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
2)    Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3)    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)    w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d)    w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie,
e)    w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
f)    w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
g)    wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
4)    Organizator może powierzyć korzystanie z Prac na wskazanych polach eksploatacji Zleceniodawcy.
5)    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Jednocześnie uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.
6)    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w zakresie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
7)    Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym niemniejszym Regulaminie i spełniające wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.
2. Ze wszystkich Zgłoszeń konkursowych nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli (Organizatora, Grupy Budimex oraz profesjonalnego fotografa (dalej: „Jury”)) wybierze do 6 (sześciu) najlepszych Zgłoszeń konkursowych (po dwa w każdej z trzech kategorii), które w ocenie Jury są najbardziej pomysłowe i kreatywne. Uczestnicy, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia otrzymają nagrodę II stopnia (dalej „Laureaci”) i ich prace zostaną automatycznie zakwalifikowane do finału. Zakwalifikowane do finału w siedmiu edycjach organizowanychh co miesiąc 42 prace konkursowe zostaną przypisane do trzech kategorii tematycznych (zdjęcie nocne obiektu, zdjęcie dzienne obiektu,selfie). Wymogiem koniecznym zdjęcia typu „selfie” jest uwzględnienie na zdjęciu jednej z inwestycji opisanych naliście 50 inwestycji Budimex opublikowanej na stornie Konkursu. Finałowe 42 prace będą podane pod publiczne głosowanie internetowe na stronie konkursu lub w innymi miejscu wskazanym przez Organizatora, np. profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Spośród wszystkich prac Jury wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę I stopnia. Dodatkowo praca, któraotrzymała najwyższą liczbę głosów internautówzostanie nagrodzona nagrodą I stopnia. Każdy z głosujących może oddać jeden głos na dobę na każdego z lauratów etapów miesięcznych - razem siedem głosów na dobę. Łącznie nagrodę I stopnia otrzymają autorzy 4 (czterech) prac. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń w danej kategorii tematycznej Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zwycięzców ze wszystkich prac zgłoszonych w Konkursie. 

2.1 Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne. 

2.2 Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu głosów.


3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
4. Wyniki Konkursu wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na stronie www Konkursuoraz w wiadomościach prywatnych (e-mail) skierowanych wyłącznie do Laureatów najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania Zgłoszeń.
5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
6. Werdykt Jury jest ostateczny.
7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
8. Nagrodami w Konkursie są 4 (cztery) aparaty fotograficzne typu lustrzanka cyfrowa każdy oraz nagrody pieniężne odpowiadające należnemu, zryczałtowanemu podatkowi(nagrody I stopnia), z zastrzeżeniem, że nagroda pieniężna zostanie przelana na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego. Przybliżona, łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 5000 zł. Nagrodami dodatkowymi (nagrody II stopnia) są 42 vouchery do sklepu Media Markt / Saturn o wartości 250 zł brutto.
9. Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać po jednej nagrodzie I stopnia oraz po jednej nagrodzie II stopnia. W przypadku, gdy w wyniku obraz Jury nagroda miała by przypaść uczestnikowi, który już została laureatem, Jury dokona ponownego wyboru. W przypadku, gdy w wyniku głosowania internautów laureatem miałby zostać uczestnik, który został nim już wcześniej, nagroda przechodzi na uczestnika z kolejną, najwyższą liczbą otrzymanych głosów.

§ 5. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora ArskomGroup, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku Laureatów, od dnia odebrania Nagrody lub upływu terminu na jej dostarczenie.
2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data przesłania reklamacji potwierdzona stemplem pocztowym.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
5. Zgłaszający reklamację zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest ArskomGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-577) przy Al. Niepodległości 118 lok. 12.
2.    W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
3.    Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016.922 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych na adres ArskomGroup ul. Wioślarka 8, 00-411 Warszawa. Żądanie musi zawierać dane osobowe podane wcześniej oraz nazwę konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy laureatów (imienia, nazwiska, awatara) na stronie www konkursu Lista laureatów zostanie usunięta po upływie miesiąca od jej opublikowania.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.50pracbudimexu.ploraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w regulaminie na dowolnym etapie trwania konkursu, odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

rozwiń regulamin →
Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl